Do góry
Przewiń

Badania ujęć wód podziemnych


Pompowania sprawdzające

 

Pompowania
sprawdzajace

Organizacja pompowania z wykorzystaniem własnego zestawu pompowego, rur, wodomierza oraz rurociągów odprowadzających.
Zajmujemy się organizacją pompowania z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w obrębie ujęcia wody lub z zapewnieniem dostawy na teren budowy niezbędnego wyposażenia.

Czynny nadzór nad wykonywanym pompowaniem.
Nad pompowaniem nadzór pełni uprawniony hydrogeolog, dostosowując wydajność pompowania do możliwości technicznych badanego urządzenia oraz do zgłoszonych potrzeb na wodę Inwestora.

Wykonywanie pomiarów opadu i wzniosu zwierciadła wody w pompowanych otworach.
Podczas pompowania prowadzone są pomiary opadania zwierciadła wody, a po zakończeniu pracy pompy pomiary wznoszenia zwierciadła wody. Na tej podstawie określamy parametry warstwy wodonośnej oraz sprawność techniczną urządzenia wodnego.
   

Analizy
laboratoryjne

Analizy wody: z każdego badanego otworu pobieramy próby wody i dostarczamy do akredytowanych laboratoriów w celu wykonania analizy składu fizyczno-chemicznego, określenia jakości wody oraz typu chemicznego.  Pobieramy również próby w celu wykonania badań w zakresie zanieczyszczeń  bakteriologicznych wody.

Analizy gruntu: podczas wykonywania wierceń hydrogeologicznych pobieramy próby gruntu w celu wykonania analizy granulometrycznej planowanych do ujęcia warstw wodonośnych.

Określenie technologii uzdatniania wody.
We współpracy z laboratorium jakości wody, specjalizującym się w projektowaniu technologii uzdatniania wód podziemnych określamy niezbędne do przyjęcia rozwiązania techniczne w zakresie uzdatniania wody pobranej z badanych otworów.Analizy wody: z każdego badanego otworu pobieramy próby wody i dostarczamy do akredytowanych laboratoriów w celu wykonania analizy składu fizyczno-chemicznego, określenia jakości wody oraz typu chemicznego.  Pobieramy również próby w celu wykonania badań w zakresie zanieczyszczeń  bakteriologicznych wody.
   
Stan techniczny studni Wykonujemy badania w celu określenia stanu technicznego wyłączonych z eksploatacji otworów studziennych.